ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, JABUKA TELEVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Božidara Magovca 163, OIB: 31273577811, kao voditelj obrade osobnih podataka, zastupano po direktoru Damiru Vujinoviću, donosi sljedeći PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 1. Opće odredbe 1.1. Osobni podatak je svaki podatak koji se … Continue reading ZAŠTITA PRIVATNOSTI